O nouă formă de garanție? Vânzarea cu pact de răscumpărare

Răscumpărarea unei opțiuni, A intervenit o problemă.

Wissels, de Y. Brouwer, M. Knapen și J. Blockx, avocați, și ulterior de O. Brouwer, de J. Blockx și de M. Nijs și de G. Petite și de S. Verschuur și în final de M. Verschuur, avocați, împotriva Comisiei Europene, reprezentată de H. Flynn și de S. Azizi, președinte, S. Frimodt Nielsen raportor și H. Kanninen, judecători, grefier: domnul J. Măsuri de ajutor acordate ING 3 Răscumpărarea unei opțiuni cuprinsul punctului 2.

Dacă ING alege răscumpărarea unei opțiuni convertirii în acțiuni, statul olandez poate totuși opta pentru răscumpărarea titlurilor la o valoare de 10 euro per titlu plus dobânda acumulată. Statul olandez plătește un cupon doar dacă se plătesc dividende de către ING la acțiunile ordinare.

Traducere "repurchase agreement" în română

Opțiunile de răscumpărare și de conversie ale celorlalte titluri create în cadrul respectivei majorări de capital au rămas nemodificate. Aceste garanții au fost acordate de Regatul Țărilor de Jos în schimbul unui comision. Totuși, Comisia a subliniat că această măsură este conformă cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul  3 litera  b CE întrucât urmărea să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru cauzate de criza financiară mondială [considerentele  52 - 70 ale deciziei inițiale].

răscumpărarea unei opțiuni

În consecință, Comisia a decis să nu ridice obiecțiuni împotriva acestei măsuri și a aprobat-o cu titlu de măsură de urgență, având în vedere criza financiară mondială, pentru o perioadă de șase luni.

Comisia a mai precizat că această măsură va fi reexaminată după perioada de șase luni tocmai pentru a se examina dacă o astfel de măsură ar putea asigura viabilitatea ING pe termen lung. Cu ocazia acestei reuniuni, Comisia a indicat în mod special că, în opinia sa, pentru a putea autoriza definitiv măsura aportului în capital și măsura privind activele depreciate, era necesar un plan de restructurare de o importanță considerabilă.

răscumpărarea unei opțiuni

Această măsură a fost totuși autorizată pentru o perioadă de șase luni punctul VI din decizia de deschidere a procedurii. În decizia de deschidere a procedurii se menționează de asemenea că statul olandez s-a angajat să prezinte, cel mai târziu la 12 maiun plan de restructurare cu privire atât la măsura aportului în capital, cât și la măsura privind activele depreciate [considerentul  83 al deciziei de deschidere a procedurii]. În special, Comisia considera că ING trebuia să fie supusă unei interdicții de achiziționare, să accepte un angajament cu privire la poziția de lider în materie de preț și să cum se lucrează la o opțiune binară la active, în plus pe lângă cele avute în vedere de ING, printre care în special participațiile acesteia în trei entități: o bancă ce își desfășoară activitatea în Țările de Jos, o entitate care își desfășoară activitatea în Statele Unite și o entitate care își desfășoară activitatea în Europa.

Acest plan era structurat conform unei scheme comunicate de Comisie la 2 aprilie și conținea o propunere a ING de a reduce valoarea bilanțului său cu o sumă considerată semnificativă în raport cu valoarea bilanțului constatat la 30 septembrie Răscumpărarea unei opțiuni considera că nu sunt necesare măsuri compensatorii suplimentare, având în vedere că măsurile de ajutor menționate la punctul 3 de mai sus nu cauzau denaturări identificabile ale concurenței.

răscumpărarea unei opțiuni

Acest plan de restructurare a fost completat cu informații suplimentare, prezentate la 7 iulie Cu această ocazie, ING a prezentat o argumentare detaliată pentru a-și susține afirmația potrivit căreia nu existau denaturări ale concurenței.

Comisia a început această reuniune cu o prezentare a elementelor pe care le considera necesare pentru a aproba acest plan.

Printre măsurile compensatorii solicitate de Comisie figurau o interdicție totală a oricărei achiziții, o interdicție de a exercita o influență determinantă asupra prețurilor în sectorul serviciilor de retail bancar răscumpărarea unei opțiuni Țările de Jos și importante cesionări de active în Țările de Jos, în Belgia și la nivelul grupului.

În această scrisoare, evoca de asemenea dreptul Uniunii Europene, în măsura în care ea contribuia prin sistemul european de bănci centrale SEBC la buna răscumpărarea unei opțiuni a politicilor promovate în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar [în sensul articolului  alineatul  5 CE]. În sfârșit, DNB i-a comunicat Comisiei dorința sa de a evita orice situație în care aceasta ar trebui să impună ING măsuri compensatorii în cadrul restructurării avute în vedere.

În cursul răscumpărarea unei opțiuni reuniuni, ING a precizat motivele pentru care planul de restructurare propus la 12 mai trebuia acceptat de Comisie.

Drept răspuns, Comisia a repetat că în opinia sa acest plan nu era suficient. DNB a subliniat că Comisia nu a solicitat observații în ceea ce privește măsura referitoare la aportul în capital și a precizat că, în cazul în care Comisia ar iniția investigații mai aprofundate cu privire la această măsură, va trebui să prezinte observații, având în vedere rolul său de autoritate de supraveghere.

De asemenea, a atras atenția Comisiei asupra faptului că în opinia sa procedura preliminară de investigare a unei măsuri de ajutor nu permitea impunerea de măsuri compensatorii, întrucât nu dădea posibilitatea terților interesați să prezinte observații corespunzătoare. În ceea ce privește măsura referitoare la activele depreciate propriu-zisă, ea a menționat, în esență, că ING era o întreprindere viabilă care nu avea nevoie de un ajutor de stat olandez decât din cauza crizei financiare mondiale, că elementele referitoare la valoarea portofoliului achiziționat și la remunerarea statului olandez erau apreciate în mod corect, că nu era necesar să se acorde o primă de garanție și că planul de restructurare care a fost răscumpărarea unei opțiuni era conform cu ceea ce se aștepta în prezenta situație.

Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare

ING a indicat în aces sens că această propunere era dictată de voința de a răscumpărarea unei opțiuni introducerea acțiunii în recuperarea aportului în capital de către Comisie, pe care o anunțase, în cazul în care nu i se prezenta un strategie minut pe opțiuni binare credibil până la jumătatea lunii august și de posibilitatea Comisiei de a-i impune în mod unilateral toate condițiile în materie de restructurare pe care le considera necesare.

Acest nou plan era bazat pe cererile Comisiei și prevedea diverse cesionări de active care determinau o reducere a bilanțului său care reprezintă mai mult decât dublul valorii propuse anterior.

răscumpărarea unei opțiuni

Drept altă posibilitate decât cesionarea participațiilor sale în cele trei entități avute în vedere de Comisie, ING avea în vedere să cedeze una dintre aceste entități, cea care își desfășoară activitatea în Statele Unite, precum și o altă entitate care era principala sa activitate de asigurări în Țările de Jos. Kroes, membru al Comisiei cu atribuții în domeniul concurenței, în care îi arăta cum ar fi posibil să se ajungă la un rezultat satisfăcător din punctul său de vedere.

În al treilea rând, ea a precizat că, în ceea ce privește planul de restructurare, mai trebuiau făcute progrese.

În această privință, ea sublinia că propunerea de cesionare de către ING a principalei sale activități de asigurări din Țările de Jos este un element pozitiv, dar că este necesar să se facă mai mult. În opinia sa, aspectul esențial privea, în special, necesitatea de a remedia denaturările concurenței de pe piața serviciilor de retail bancar din Țările de Jos. În această privință, ea a observat că având în vedere poziția foarte puternică a ING pe această piață, care era concentrată, nu exista altă soluție decât să se efectueze cesionări de active de dimensiune critică pentru a face viabilă intrarea unui nou participant.

răscumpărarea unei opțiuni

În ceea ce privește evaluarea măsurilor de restructurare, această persoană a amintit totuși că Comisia dispunea de o competență exclusivă pentru a măsura efectele acestora asupra pieței comune. Prin mesajul electronic din 14 septembrieComisia a indicat Regatului Țărilor de Jos că în opinia sa această propunere în mod clar nu este suficientă.

Această precizare i se părea necesară în măsura în care DNB urmărea să evite o pronunțare inoportună a Comisiei cu privire la acest aspect în cadrul unei examinări a normelor de concurență. Deși menționează opinia divergentă a ING cu privire la mai multe aspecte și subliniind voința acesteia de răscumpărarea unei opțiuni nu prezenta alte măsuri de renunțare la investiții, în special pe piața sa internă, acest plan se referă, în mai multe rânduri, la propunerile expuse de membrul Comisiei cu atribuții în domeniul concurenței în mesajul electronic din 6 octombrie În această scrisoare, ING a subliniat totuși că această societate rămâne la opinia că costul măsurii privind activele depreciate fusese evaluat corect.

Drept răspuns, Comisia a indicat printr-un mesaj electronic că nu poate accepta scrisoarea de la ING în care se preciza că a solicitat retragerea observațiilor.

O nouă formă de garanție? Vânzarea cu pact de răscumpărare

În urma acestui mesaj electronic, ING a trimis o nouă scrisoare datată 21 octombrie pentru a răspunde solicitării Comisiei.

DNB a subliniat că deși continua să susțină argumentele prezentate în observațiile sale, era gata să le retragă întrucât aceasta ar permite încetarea incertitudinii cu privire la ING și era, așadar, în interesul stabilității financiare. Acest proiect avea 92 de considerente și se referea la punctele  din viitoarea decizie atacată, mai precis punctele referitoare la procedură, la descrierea situației de fapt, la prezentarea planului de restructurare și la motivele care justifică deschiderea unei investigații.

Printr-un răscumpărarea unei opțiuni electronic din aceeași zi, trimis la ora Totuși, ING a subliniat că o propunere făcută de Comisie referitor la angajamentul cu privire la poziția de lider în materie de preț nu este acceptată în continuare de persoanele responsabile și încă mai face obiectul discuțiilor interne.

  • Cum se utilizează contul video demo
  • JURIDICE » Vanzarea cu optiune de rascumparare
  • O astfel de tranzacționare trebuie efectuată în conformitate cu normele aplicabile la locul de tranzacționare în care titlurile de valoare urmează să fie admise la tranzacționare, inclusiv cu orice norme privind dezvăluirea publică și raportarea tranzacțiilor.
  • Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare | Dictionar juridic (dex)
  • O nouă formă de garanție? Vânzarea cu pact de răscumpărare | Concordia
  • repurchase agreement - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Vanzarea cu optiune de rascumparare

De asemenea, Comisia a mai solicitat unele precizări cu privire la anumite comentarii făcute de ING, care a răspuns într-un mesaj electronic trimis la 6 noiembrie la ora Cu răscumpărarea unei opțiuni la acest aspect, ea face trimitere la decizia de deschidere a procedurii a se vedea punctul 13 de mai sus și precizează că nu a primit nicio observație din partea persoanelor interesate.

Dacă ING alege opțiunea convertirii în acțiuni, statul olandez poate opta pentru soluția alternativă de răscumpărare a titlurilor la o valoare de 10 EUR per răscumpărarea unei opțiuni plus dobânda acumulată. Statul olandez plătește un cupon doar dacă se plătesc dividende la acțiunile ordinare. Penalizarea de răscumpărare anticipată crește proporțional cu prețul acțiunilor ING. În scopul calculării primei de răscumpărare anticipată, prețul acțiunii este plafonat la 12,45 EUR.

Prima de răscumpărare anticipată ar putea ajunge la un maximum de  milioane EUR, presupunând că titlurile în valoare de 5 miliarde EUR sunt rambursate după  de zile de la data emiterii.

Browser incompatibil

Țările de Jos au explicat că motivul acestui amendament a fost de a prevedea condiții de retragere din acord similare celor acordate societăților SNS și Aegon pentru infuziile de capital primite din partea Țărilor de Jos. În plus, o astfel de prelungire s-ar supune aprobării Comisiei. ING intenționează să utilizeze opțiunea de răscumpărare înainte de 1 ianuarie Modificarea condițiilor de rambursare în ceea ce privește infuzia de capital a statului olandez are ca rezultat beneficii suplimentare pentru ING.

Aceasta reprezintă ajutor suplimentar în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR, astfel cum s-a arătat în considerentul  34 de mai sus. Suma ajutorului rezultat din [această măsură] este calculată ca diferența dintre prețul de transfer bazat pe valoarea economică reală și prețul de piață al portofoliului transferat […] Diferența dintre prețul de transfer și prețul de piață al portofoliului transferat răscumpărarea unei opțiuni de 6,5 miliarde USD, ceea ce corespunde unei sume de aproximativ 5 miliarde EUR.

Prin urmare, suma ajutorului oferit prin măsura [referitoare la activele depreciate] este considerată a fi 5 miliarde EUR. Planul de restructurare prezentat îndeplinește criteriile Comunicării privind restructurarea și, prin urmare, ar trebui să fie considerat compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul  3 litera  b [CE].

În consecință, măsurile constând în infuzia de capital și garanțiile care au fost deja acordate pot fi prelungite în conformitate cu planul de restructurare.

  • Pachet de opțiuni cu opțiuni binare
  • Reverse transactions are specific instruments to conduct open market operations whereby an NCB buys or sells eligible assets under a repurchase agreement or conducts credit operations in the form of collateralised loans depending on the relevant contractual or regulatory arrangements applied by the NCBs.
  • Se poate imagina totuşi un astfel de contract chiar fără ca el sa presupună existența unui împrumut garantat prin transmiterea dreptului supus reîntoarcerii, iar din punct de vedere al taxelor aferente încheierii actului, costurile unui contract de ipotecă sunt inferioare costurilor vânzării cu opţiune de răscumpărare.

Aceasta include și ajutorul obținut în urma modificării termenilor acordurilor de rambursare a capitalului acordat de Țările de Jos.

La cererea Țărilor de Jos, Comisia poate acorda o prelungire a termenului final. Comisia poate aproba o achiziție dacă este esențială pentru salvarea stabilității financiare sau a concurenței pe piețele în cauză. ING nu va oferi, fără autorizarea Comisiei, prețuri mai favorabile la anumite produse și pe anumite piețe decât cele practicate de cei trei concurenți direcți ai săi, care oferă cele mai bune prețuri.

De asemenea, ING Direct nu se va angaja, fără aprobarea Comisiei, în practici de influență dominantă asupra anumitor prețuri și asupra anumitor piețe. Aceste angajamente își produc efectele timp de trei ani începând de la data deciziei sau până la rambursarea completă a titlurilor. Prin decizia din aceeași zi, președintele Tribunalului a decis, la cererea Camerei a treia, să judece cauza cu prioritate în temeiul articolului 55 alineatul  2 prima teză din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Întrucât un membru din cadrul Camerei întâi a fost împiedicat să facă parte din complet, președintele Tribunalului a desemnat un alt judecător pentru a completa camera, în aplicarea articolului 32 alineatul  3 din Regulamentul de procedură.