Vizitatori-din 16.12.2009

Opțiunea emitentului este un instrument derivat. Navigation menu

IAS 32 Instrumente financiare: prezentare Prezentul apendice face parte integrantă din standard. AG1 Prezentele îndrumări de aplicare explică aplicarea aspectelor deosebite ale standardului.

provincia de lucru la domiciliu rovigo câștigurile din traficul de internet pe

AG2 Standardul nu tratează recunoașterea sau evaluarea instrumentelor financiare. Dispozițiile privind recunoașterea și evaluarea activelor financiare și datoriilor financiare sunt stipulate în IAS Un depozit de numerar deținut la o bancă sau la o instituție financiară similară este considerat activ financiar deoarece reprezintă dreptul contractual al deponentului de a obține numerar de la acea instituție sau de opțiunea emitentului este un instrument derivat emite un cec sau un instrument similar din soldul contului în favoarea unui creditor pentru plata unei datorii financiare.

AG4 Exemple uzuale de active financiare reprezentând un drept câștiguri fiabile pe internet modalități de câștig de a încasa numerar în viitor, cât și de datorii financiare corespunzătoare reprezentând o obligație contractuală de a plăti numerarul în viitor sunt: a conturi de creanțe și datorii comerciale; b efecte comerciale de încasat și de plătit; c împrumuturi de încasat și de plătit; d obligațiuni de încasat și de plătit.

În fiecare caz, dreptul contractual al uneia dintre părți de a încasa sau obligația de a plăti lichiditățile este asociat cu obligația corespunzătoare a celeilalte părți de a plăti sau dreptul de a încasa. AG5 Un alt tip de instrument financiar este acela pentru care beneficiul economic de încasat sau de cedat este un activ financiar, altul decât numerarul.

De exemplu, un efect comercial plătibil în obligațiuni guvernamentale dă deținătorului dreptul contractual de a încasa, iar emitentului, obligația contractuală de a livra obligațiunile guvernamentale, și nu numerarul.

Obligațiunile sunt active financiare deoarece reprezintă obligația guvernului emitent de a plăti numerarul. Efectul comercial este, prin urmare, un activ financiar al deținătorului și o datorie financiară a emitentului. Opțiunea emitentului este un instrument derivat Instrumentele de datorie "perpetue" cum ar fi obligațiunile "perpetue", obligațiunile negarantate și efectele de capital oferă în mod normal deținătorului dreptul contractual de a primi plăți în contul dobânzii la date fixe, cu extindere într-un viitor nedeterminat, fie fără drept de a primi o rambursare din principal, fie cu drept de rambursare a principalului în condiții care fac rambursarea puțin probabilă sau foarte îndepărtată în viitor.

Deținătorul și emitentul instrumentului au un activ financiar și, respectiv, o datorie opțiunea emitentului este un instrument derivat.

abordarea sistemului de opțiuni pentru investiții obțineți gratuit bitcoin bot telegram 2022

AG7 Un drept contractual sau o obligație contractuală de a primi, livra sau schimba instrumente financiare este prin el ea însuși însăși un instrument financiar. Un lanț de drepturi contractuale sau de obligații contractuale corespunde definiției unui instrument financiar dacă duce în final la primirea sau plata de numerar ori la achiziționarea sau emiterea unui instrument de capitaluri proprii.

AG8 Capacitatea de a exercita un drept contractual sau cerința de a satisface o obligație contractuală poate fi absolută sau poate fi contingentă apariției unui eveniment viitor.

De exemplu, o garanție financiară este un drept contractual al creditorului să primească numerar de la girant și o obligație contractuală corespunzătoare a girantului de a plăti creditorului, dacă debitorul nu-și respectă obligația. Dreptul contractual și obligația contractuală există datorită unei tranzacții sau unui eveniment anterior asumarea unei garanțiichiar dacă atât capacitatea creditorului de a-și exercita dreptul, cât și obligația girantului de a acționa sunt ambele contingente unui act de nerespectare a obligațiilor de către debitor.

Dreptul contingent și obligația opțiunea emitentului este un instrument derivat corespund definiției unui activ financiar și a unei datorii financiare, chiar dacă astfel de active și datorii nu unde să găsiți bitcoin întotdeauna recunoscute în situațiile financiare. Unele dintre aceste drepturi și obligații contingente pot fi contractele de asigurări care intră sub incidența IFRS 4.

AG9 Conform IAS 17 Contracte de leasing, un contract de leasing financiar este privit în primul rând ca un drept al locatorului de a primi și o obligație a locatarului de a plăti un flux de opțiunea emitentului este un instrument derivat care sunt în mod substanțial similare cu plățile comune ale principalului și dobânzii, conform unui angajament de împrumut. Locatorul contabilizează investiția sa în creanța de încasat prin contractul de leasing, și nu în valoarea activului care face obiectul opțiunea emitentului este un instrument derivat de leasing.

Un contract de leasing operațional, pe de altă parte, este considerat în primul rând un contract nefinalizat ce îl obligă pe locator să ofere dreptul de folosință a unui activ pentru perioade viitoare în schimbul unei contraprestații similare unui onorariu datorat pentru un serviciu. Locatorul continuă să contabilizeze activul ce face obiectul contractului de leasing, și nu creanțele de încasat în viitor conform prevederilor contractului.

Prin urmare, un contract de opțiune medie financiar este considerat un instrument financiar, iar un contract de leasing operațional nu este considerat un instrument financiar cu excepția plăților curente individuale datorate și plătibile.

AG10 Activele corporale cum ar fi stocurile, imobilizările corporalebunurile în sistem de leasing și imobilizările necorporale cum ar fi brevetele și mărcile nu sunt active financiare. Controlul unor astfel de active corporale și necorporale creează oportunitatea generării unei intrări de numerar sau a unui alt activ financiar, dar nu generează un drept curent de a primi numerar sau un alt activ financiar.

AG11 Activele cum ar fi cheltuielile în avans pentru care beneficiile economice viitoare reprezintă primirea de bunuri sau servicii, și nu dreptul de a primi numerar sau un alt activ financiar, nu sunt active financiare.

În mod similar, elemente cum ar fi venitul înregistrat în avans și majoritatea obligațiilor de garanție nu sunt datorii financiare deoarece ieșirea de beneficii economice asociate acestora reprezintă furnizarea de bunuri și servicii, și nu o obligație contractuală de a plăti în numerar sau printr-un alt activ financiar. AG12 Datoriile sau activele care nu sunt contractuale cum ar fi impozitul pe profit generat ca rezultat al dispozițiilor legale impuse de autorități nu sunt datorii financiare sau active financiare.

Contabilizarea impozitului pe profit este tratată în IAS În mod similar, obligațiile implicite, așa cum sunt definite în IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, nu rezultă din contracte și nu sunt datorii financiare. Instrumente de capitaluri proprii AG13 Exemplele de instrumente de capitaluri proprii includ acțiunile ordinare care nu pot fi lichidate de deținător înainte de scadență, unele tipuri de acțiuni preferențiale a se vedea punctele AG25 și AG26precum și warrantele și opțiunile call emise care permit deținătorului subscrierea sau cumpărarea unui număr fix de acțiuni ordinare ale entității emitente care nu pot fi lichidate înainte de scadență în schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar.

Obligația unei entități de a emite sau cumpăra un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume fixe în numerar sau al unui alt activ financiar este un instrument de capitaluri proprii al entității. Cu toate acestea, dacă un astfel de contract conține o obligație pentru entitate de a ceda numerarul sau un alt activ financiar, el generează și o datorie pentru valoarea actualizată a sumei de răscumpărare [a se vedea punctul AG27 litera a ].

Emitentul unor acțiuni ordinare care nu pot fi lichidate înainte de scadență își asumă o datorie atunci când acționează în mod oficial pentru a face distribuiri și devine legal obligat față de acționari să facă acest lucru. Acest lucru se poate întâmpla după luarea unei decizii de distribuire de dividende sau atunci când entitatea este lichidată, iar activele rămase după stingerea datoriilor se pot atribui acționarilor.

cele mai eficiente strategii pentru opțiuni binare pe rata bitcoin la dolar acum

AG14 O opțiune call sau alt contract similar achiziționat de o entitate care îi dă dreptul de a reachiziționa un număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entității.

În schimb, orice contravaloare plătită pentru un astfel de opțiunea emitentului este un instrument derivat se deduce din capitalurile proprii.

tranzacționarea opțiunilor binare de la niveluri triunghi în opțiuni binare

Instrumente financiare derivate AG15 Instrumentele financiare includ instrumente primare cum ar fi creanțele, datoriile și instrumentele de capitaluri proprii și instrumente financiare derivate cum ar fi opțiunile financiare, futures și forward, swap-urile pe rata dobânzii și swap-urile valutare.

Instrumentele financiare derivate corespund definiției unui instrument financiar și, în consecință, intră sub incidența prezentului standard. AG16 Instrumentele financiare derivate creează drepturi și obligații care au drept efect transferul între părțile instrumentului al unuia sau al mai multor riscuri financiare inerente unui instrument financiar primar suport.

La inițiere, instrumentele financiare derivate dau unei părți dreptul contractual de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă parte în condiții potențial favorabile, sau o obligație contractuală de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă parte în condiții care sunt potențial nefavorabile.

(P) Cele mai populare instrumente derivate din lume

Cu toate acestea, ele în general [2] nu au drept rezultat un transfer al instrumentului financiar primar suport la începerea contractului, și opțiunea emitentului este un instrument derivat nu are loc în mod obligatoriu un transfer la scadența contractului.

Unele instrumente înglobează atât dreptul, cât și obligația de a face schimbul. Din cauză că termenii schimbului sunt determinați la inițierea instrumentului derivat, deoarece prețurile de pe piețele financiare se modifică, respectivii termeni pot deveni atât favorabili, cât și nefavorabili.

AG17 O opțiune put sau call pentru schimbarea instrumentelor financiare sau datoriilor financiare adică instrumente financiare, altele decât propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității dă deținătorului dreptul de a obține beneficii economice viitoare potențiale asociate cu modificări ale valorii juste a instrumentului financiar care stă la baza contractului.

În mod contrar, emitentul opțiunii își asumă o obligație de a nu beneficia de potențiale beneficii opțiunea emitentului este un instrument derivat viitoare sau de a suporta potențiale pierderi de beneficii economice asociate cu modificări ale valorii juste a instrumentului financiar suport. Dreptul contractual al deținătorului, precum și obligația emitentului corespund definiției activului financiar, respectiv definiției datoriei financiare.

Instrumentul financiar suport al unui contract de opțiune poate fi orice activ financiar, inclusiv acțiuni ale altor entități și instrumente purtătoare de dobândă.

Opțiunea poate impune emitentului să emită un instrument de datorie mai degrabă decât să transfere un activ financiar, dar instrumentul suport al opțiunii va continua să fie un activ financiar al deținătorului dacă opțiunea este exercitată.

Dreptul deținătorului opțiunii de a schimba active financiare în condiții potențial favorabile, precum și obligația emitentului de a schimba active financiare în condiții potențial nefavorabile sunt diferite față de activele financiare suport ce urmează a fi schimbate prin exercitarea opțiunii.

Natura dreptului deținătorului și a obligației emitentului nu este afectată de probabilitatea exercitării opțiunii. AG18 Un alt exemplu de instrument financiar derivat este un contract forward ce urmează a fi lichidat peste șase luni, în care una dintre părți cumpărătorul promite să livreze u.

Pe perioada celor șase luni, ambele părți au atât un drept contractual, cât și o obligație contractuală de a schimba instrumente financiare. Dacă prețul pieței pentru obligațiunile guvernamentale crește peste u. Cumpărătorul are atât un drept contractual un activ financiar similar dreptului generat de deținerea unei opțiuni call, cât și o obligație contractuală datorie financiară similară obligației generate de emiterea unei opțiuni put; vânzătorul are atât un drept contractual un activ financiar similar dreptului aferent deținerii unei opțiuni put, cât și o obligație contractuală o datorie financiară similară obligației generate de emiterea unei opțiuni call.

Ca și în cazul opțiunilor, aceste drepturi și obligații contractuale constituie active financiare și datorii financiare separate și distincte de instrumentele financiare suport obligațiunile și lichiditățile care fac obiectul schimbului.

  1. (P) Cele mai populare instrumente derivate din lume
  2. Bursa de mărfuri din chicago bitcoin

Ambele părți dintr-un contract forward au obligația de a executa la momentul convenit, în timp ce executarea unui contract de opțiuni are loc numai dacă și când deținătorul opțiunii alege să o exercite. AG19 Multe alte tipuri de instrumente derivate încorporează un drept sau o obligație de a face schimburi viitoare, inclusiv swap-ul pe rata dobânzii și swap-ul valutar, contractele caps, collars și floors pe rata dobânzii, angajamentele de împrumut, facilitățile de emitere de efecte comerciale și acreditivele.

Un contract swap pe rata dobânzii poate fi privit ca o variație a unui contract forward în care părțile sunt de acord să facă o serie de schimburi viitoare de valori sub formă de numerar, o valoare fiind calculată în funcție de o rată fluctuantă a dobânzii, iar cealaltă în funcție de o rată fixă a dobânzii.

noțiuni de bază despre tranzacționarea opțiunilor binare metatrader 4 strategii pentru opțiuni binare

Contractele futures sunt o altă variație a contractelor forward, deosebindu-se în principal prin faptul că sunt standardizate și tranzacționate la bursă. Contracte de cumpărare sau de vânzare a elementelor nefinanciare punctele AG20 Contractele de cumpărare sau de vânzare a elementelor nefinanciare nu corespund definiției unui instrument financiar deoarece dreptul contractual al unei părți de a primi un activ nefinanciar sau un serviciu și obligația corespunzătoare a celeilalte părți nu stabilesc un drept actual sau o obligație al a niciuneia dintre părți să primească, să livreze sau să schimbe un activ financiar.

De exemplu, contractele care prevăd decontarea numai prin primirea sau livrarea unui element nefinanciar de exemplu, o opțiune, un contract futures sau forward pe argint nu sunt instrumente financiare. Multe opțiunea emitentului este un instrument derivat de mărfuri sunt de acest tip.

Unele au o formă standardizată și sunt tranzacționate pe piețe organizate aproape la fel ca unele instrumente financiare derivate. De exemplu, un contract futures pe mărfuri poate fi fără dificultăți vândut sau cumpărat contra numerar, deoarece este cotat pentru tranzacționare la o bursă și poate schimba deținătorul de mai multe ori. În orice caz, părțile care vând sau cumpără contractul tranzacționează de fapt marfa de bază. Capacitatea de a vinde sau cumpăra un contract pe mărfuri contra numerar, ușurința cu care poate fi cumpărat sau vândut și posibilitatea negocierii unei decontări în numerar a obligației de a primi sau livra marfa nu modifică caracterul fundamental al contractului într-o manieră care creează un instrument financiar.

Cu toate acestea, unele contracte de cumpărare sau vânzare a elementelor nefinanciare care pot fi decontate net robot înger păzitor pentru opțiuni binare prin schimbul instrumentelor financiare, sau în care elementul nefinanciar este ușor convertibil în numerar intră sub incidența standardului, ca și cum ar fi instrumente financiare a se vedea punctul 8.

AG21 Un contract care implică primirea sau livrarea unor active corporale nu dă naștere unui activ financiar pentru o parte și unei datorii financiare pentru cealaltă parte, cu excepția cazului în care plata corespondentă este amânată după data la care activele tangibile sunt transferate. Este cazul vânzării sau cumpărării de bunuri pe credit comercial. AG22 Unele contracte se referă la mărfuri, dar nu implică decontarea prin primirea sau livrarea fizică a mărfii.

Ele specifică decontarea prin plăți de numerar care sunt determinate corespunzător unei formule din contract, și nu prin plata unor sume fixe. De exemplu, valoarea principalului unei obligațiuni poate fi calculată prin aplicarea prețului de piață al petrolului existent la scadența obligațiunii aferente unei cantități fixe de petrol. Valoarea principalului este indexată prin raportare la prețul unei mărfi, dar este decontată doar în numerar.

Un astfel de contract constituie un instrument financiar. AG23 Definiția instrumentelor financiare cuprinde, de asemenea, contractul care dă naștere unui activ nefinanciar sau unei datorii nefinanciare, în plus față de un activ financiar sau o datorie financiară.

Option (finance)

Astfel de instrumente financiare deseori dau uneia dintre părți opțiunea să schimbe un activ financiar cu unul nefinanciar. De exemplu, o obligațiune legată de petrol poate da dreptul deținătorului de a primi o serie de plăți fixe periodice de dobânzi și o sumă fixă de numerar la scadență, cu opțiunea de a schimba valoarea principalului cu o cantitate fixă de petrol.

Intenția exercitării acestei opțiuni va varia în timp, depinzând de valoarea justă a petrolului raportată la rata de schimb petrol-bani prețul de schimb conținută de obligațiune. Intențiile deținătorului obligațiunii în ceea ce privește exercitarea opțiunii nu afectează fondul activelor componente.

Activul opțiunea emitentului este un instrument derivat al deținătorului, precum și obligația financiară a emitentului transformă obligațiunea într-un instrument financiar, indiferent de celelalte tipuri de active și datorii ce au fost, de asemenea, create.

AG24 [Eliminat] Datorii și capitaluri proprii punctele Fără obligație contractuală de a plăti în numerar sau printr-un alt activ financiar punctele AG25 Acțiunile preferențiale pot fi emise cu diferite drepturi aferente. Pentru a determina dacă o acțiune preferențială este o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii, emitentul evaluează drepturile speciale aferente acțiunii pentru a vedea dacă prezintă caracteristicile fundamentale ale unei datorii financiare.

De exemplu, o acțiune preferențială care permite răscumpărarea la o anumită dată sau la opțiunea deținătorului conține o datorie financiară deoarece emitentul are obligația de a transfera active financiare deținătorului acțiunii. Potențiala incapacitate a unui emitent de a satisface obligația de răscumpărare a unei acțiuni preferențiale atunci când acest lucru este impus prin contract, fie din cauza lipsei fondurilor, a unei restricții statutare fie a insuficienței profiturilor sau rezervelor, nu anulează obligația.

Opțiunea emitentului de a răscumpăra acțiunile contra numerar nu corespunde definiției unei datorii financiare deoarece emitentul nu are o obligație curentă de a transfera active financiare către acționari. În acest caz, răscumpărarea acțiunilor este de competența exclusivă a emitentului. O obligație ar putea apărea totuși în momentul în care emitentul acțiunilor își exercită opțiunea, de obicei prin notificarea formală a acționarilor cu privire la intenția de a răscumpăra acțiunile.

AG26 Atunci când acțiunile preferențiale nu pot fi răscumpărate, clasificarea potrivită este determinată de alte drepturi aferente acțiunilor.

New Money: The Greatest Wealth Creation Event in History (2019) - Full Documentary

Clasificarea se bazează pe evaluarea închiderea unei poziții opționale angajamentelor contractuale și definițiilor unei datorii financiare și unui instrument de capitaluri proprii.

Atunci când distribuirile acțiunilor preferențiale către acționari, fie ele cumulative fie necumulative, sunt la alegerea emitentului, acțiunile sunt instrumente de capitaluri proprii. Clasificarea acțiunilor preferențiale ca datorii financiare și instrumente de capitaluri proprii nu este afectată, de exemplu, de: a o experiență trecută în efectuarea distribuirilor; b o intenție de a face distribuiri în viitor; opțiunea emitentului este un instrument derivat un posibil impact negativ asupra prețului acțiunilor ordinare ale emitentului dacă distribuirea nu este realizată din cauza restricțiilor asupra plății dividendelor pentru acțiunile ordinare dacă dividendele nu sunt plătite pentru acțiunile preferențiale ; d valoarea rezervelor emitentului; e așteptarea emitentului privind profitul sau pierderea pentru o perioadă; sau f capacitatea sau incapacitatea emitentului de a influența valoarea profitului sau a pierderii din perioada respectivă.

Decontarea în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității punctele AG27 Următoarele exemple ilustrează modul de clasificare a diferitelor tipuri de contracte privind propriile instrumente de capitaluri proprii ale transfer rapid de bani a Un contract care va fi decontat de către entitatea ce primește sau livrează un număr fix din propriile acțiuni fără contraprestații viitoare, sau care schimbă un număr fix de acțiuni proprii contra unei sume fixe de numerar sau a altor active financiare, este un instrument de capitaluri proprii.

În consecință, orice contraprestație primită sau plătită pentru un astfel de contract este adăugată direct sau dedusă direct din capitalurile proprii. Un exemplu ar fi o opțiune emisă pe acțiuni prin care partenerul are dreptul de a cumpăra un număr fix din acțiunile entității în schimbul unei sume fixe de numerar. Totuși, dacă acest contract impune entității să achiziționeze să răscumpere propriile acțiuni în schimbul numerarului sau al unui alt activ financiar la o dată fixă, determinabilă sau la cerere, entitatea recunoaște și o datorie financiară pentru valoarea actualizată a sumei răscumpărate.

Un exemplu ar fi obligația unei entități conform unui contract forward de a răscumpăra un număr fix din acțiunile proprii pentru o sumă fixă în numerar. Un exemplu de obligație condiționată este o opțiune emisă care impune entității să răscumpere propriile acțiuni și să le plătească în numerar în cazul în care partenerul își exercită opțiunea. Un exemplu ar fi o opțiune pe acțiuni decontată net în numerar.

​Instrumente Financiare – Ghid Complet

Un exemplu este o opțiune emisă de a cumpăra aur, care dacă este exercitată este decontată net în propriile instrumente de capitaluri proprii de către entitatea care furnizează un număr de instrumente egal ca valoare cu valoarea contractului.

Un astfel de contract este un activ financiar sau o datorie financiară chiar dacă variabila de bază este prețul acțiunilor entității, și nu aurul. În mod similar, un contract care va fi decontat printr-un număr fix de acțiuni proprii ale entității, dar drepturile atașate acelor acțiuni vor fi modificate astfel încât valoarea de decontare să fie egală cu o sumă fixă sau cu o sumă raportată la modificările variabilei de bază, este un activ financiar sau o datorie financiară.

Prevederi pentru decontările contingente punctul 25 AG28 Punctul 25 prevede că, în cazul în care o parte a unei prevederi privind o decontare contingentă care ar putea cere decontarea în numerar sau printr-un alt activ financiar sau în alt mod care ar putea avea drept rezultat transformarea instrumentului în datorie financiară nu este autentică, prevederea de decontare nu afectează clasificarea unui instrument financiar.

Prin urmare, un contract care impune decontarea în numerar sau printr-un număr variabil din acțiunile entității numai în cazul apariției unui eveniment extrem de rar, atipic și foarte puțin probabil să apară este un instrument de capitaluri proprii.